Regulamin sklepu internetowego www.partex.woclaw.pl

1. Informacja o firmie:

Sklep internetowy Partex sc zwany dalej Sklepem, działa pod adresem www.partex.wroclaw.pl i jest prowadzony jest przez FUH Partex sc z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Glinianej 89c/9
Dane potrzebne do przelewu:
Firma Usługowo – Handlowa „Partex „ sc Marek Dyjak, Andrzej Sternal
ul. Gliniana 89c/9 , 50-526 Wrocław
PKO BP SA Wrocław 83 1020 5242 0000 2202 0299 7336

2. Ochrona danych osobowych

a/ Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i wystawienia faktury
b/Jeśli klient wyrazi zgodę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach
c/Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

3. Opisy i zdjęcia produktów

a/Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów. Kolorystyka i usłojenie drewna mogą różnić się od prezentowanych na stronie sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem sklepu.
b/różnica pomiędzy wyglądem produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą ewentualnych roszczeń
c/wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty , nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
d/Nie wszystkie produkty których opisy i zdjęcia można zobaczyć w sklepie internetowym są dostępne od ręki. Niektóre z nich muszą być sprowadzone ,co może wydłużyć czas dostawy towaru, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. Ceny

a/Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.partex.wroclaw.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto(zawierają 23% Vat-u)
b/Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej
c/Ceną wiążącą dla Kupującego i Sklepu jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na danych produkt.

5. Zamówienia

a/Wszelkie informacje o produktach na stronie , w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 k.c. Zgodnie z warunkami Regulaminu
b/Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie sklepu
c/Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć: – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych , – każda osoba prawna której siedziba znajduje się na terytorium Polski, – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych
d/Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia , także bez podania przyczyny
e/Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna / sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.
f/Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone w sobotę po godz.14,00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
g/Sklep wystawia faktury Vat

6. Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
a/Przelew na rachunek bankowy Sklepu
b/Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym transportem i na własny koszt ze Sklepu
c/Gotówką do rąk przewoźnika , w przypadku towarów za pośrednictwem przewoźnika
d/Sklep może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep
e/Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sklepu. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Sklepowi na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sklepu udzieloną na pismie pod rygorem nieważności.
f/W przypadku płatności przy odbiorze kupujący ma obowiązek uiścić zadatek w wysokości 30% należności. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny. Zadatek zostanie w pełni zwrócony jeżeli do sfinalizowania transakcji nie dojdzie z winy sklepu. W innych okolicznościach zadatek przepada na rzecz sklepu.

7. Anulowanie zamówienia

Sklep może anulować zamówienie, jeżeli:
a/Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego numeru konta na które ma on wpłacić należność.
b/Kupujący miał odebrać osobiście towar w magazynie sklepu i nie zgłosił się po jego odbiór w terminie do 2 dni kalendarzowych od ustalonej z przedstawicielem Sklepu daty odbioru.
c/W przypadku braku kontaktu z kupującym, przyjmuje się ,że zamówienie zostało anulowane
d/Kupujący może anulować zamówienie drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
e/W przypadku anulowania zamówienia kwota należna która została wpłacona na konto sklepu zostanie zwrócona kupującemu, na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.

8. Dostawa

a/O terminie realizacji zamówienia poinformuje Państwa przedstawiciel Sklepu.
b/Realizacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty, w przypadku płatności przelewem lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku przesyłki za pobraniem.
c/Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski własnym transportem Firmy, poprzez firmę kurierską lub w przypadku towarów o małych gabarytach Pocztą Polska. Towar może być także odebrany osobiście przez klienta z naszych magazynów
d/Do każdego zamówienia doliczone są koszty przesyłki. Koszty przesyłki kalkulowane są indywidualnie w zależności od wagi towaru, długości elementów oraz odległości
e/W przypadku przesyłek zagranicznych należy kontaktować się z naszym Sklepem. Stawki i przewoźnik są ustalane indywidualnie dla każdej przesyłki.
f/Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i o ewentualnych usterkach poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności dostawcy spisać protokół.
g/Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Jest to jednak możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem sklepu i ustaleniu daty odbioru.

9. Gwarancja, Reklamacje, Zwroty

a/Konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami , w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
b/W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamację można składać pocztą elektroniczną u pracownika sklepu, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru oraz pomoc w składaniu reklamacji.
c/Zwrot towaru , o którym mowa w pkt.9a odbywa się na koszt klienta. Towar zwracany musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
d/Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty świadczenia, które otrzymał gratisowo lub których warunkiem otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
e/Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Postanowienia końcowe

a/Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.partex.wroclaw.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
b/Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu
c/Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.
d/Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, zmian dotyczących wprowadzania lub wycofywania produktów ze sprzedaży oraz przeprowadzania o odwoływania akcji promocyjnych.
e/W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
f/Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy regulamin.