Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Parkieciarskich

 

Niniejsze warunki oparte są na:   –  Uznanych zasadach technologii wykonywania posadzek drewnianych –  BN-76/8841-22”Posadzki deszczułkowe – wymagania i badania przy odbiorze” –  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych I cz.4/25- Podłogi  i posadzki, ITB, Warszawa 1986 –  Zbigniew Wolski „Roboty podłogowe i okładzinowe”, WSiP, Warszawa 1987 –  Heinz Brehm”Fachbuch fur Parkettleger Und Bodenleger” , SN-Verlag Michael Steinert, Hamburg 1996

Wykonanie posadzki:

 1. Posadzka jest na całej powierzchni przyklejona do podłoża
 2. Spoiny pomiędzy deszczułkami nie przekraczają 0,4mm, z tym że na 1 m kw dopuszcza się występowanie 3 spoin o szerokości do 0,8mm.
 3. Posadzka nie wykazuje odchyleń od płaszczyzny większych niż zapisano w protokole oceny podłoża, a w przypadku równania podłoża dopuszcza się szczeliny 2mm przy pomiarze łatą 2m
 4. Deszczułki posadzkowe nie wykazują odkształcenia wklęsłego (tzw.łódkowania).
 5. Wokół posadzki wykonano dylatacje obwodowe o szerokości ok.10-15 mm
 6. Lakierowana powierzchnia jest jednolita, bez smug, odbarwień czy zacieków
 7. Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemieślnika w warunkach budowlanych i z tego powodu nie do uniknięcia jest występowanie w lakierze niewielkiej liczby wtrąceń takich jak drobiny kurzu, pojedyncze włosy z wałka, które w żaden sposób nie wpływają na trwałość i funkcjonalność powłoki lakierniczej. Pojedyncze wtrącenia tego typu nie są wadą, o ile nie występują w takiej ilości,  że naruszają wygląd całej powierzchni lakierowanej posadzki.
 8. Olejowanie lub woskowanie powierzchni parkietu przeprowadza się niezwłocznie po oszlifowaniu powierzchni parkietu,wybór techniki olejowania lub woskowania powinien być uzgodniony z zamawiającym,a materiały powinny być dobrane z uzględnieniem rodzaju pomieszczenia i stopnia intensywności jego użytkowania ,oraz właściwości technicznych drewna posadzki.Powierzchnia parkietu wykończona olejem lub woskiem powinna charakteryzować się jednorodnością  wygladu.

Odbiór

 1. Odbiór posadzki odbywa się w pozycji jakiej jest ona zwykle użytkowana tzn. Na stojąco patrząc ze światłem
 2. Odbiór odbywa się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu
 3. Ponieważ posadzka drewniana jest wykonana przez parkieciarza w warunkach budowlanych, nie można do jej odbioru stosować kryteriów jakościowych takich jak w odniesieniu do fabrycznie lakierowanych mebli, czy paneli drewnianych

 

Konserwacja i eksploatacja  parkietu

1.Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wskazówki dotyczące zachowania właściwości cieplno-wilgociowych warnunków   uzytkowania parkietu oraz instrukcje jego konserwacji i czyszczenia powierzchni ze wskazaniem odpowiedniej metody i zalecanych środków poniżej przykładowa instrukcja

 

. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI POSADZEK DREWNIANYCH  

 

Parametry eksploatacyjne posadzek drewnianych

1.Temperatura powietrza w pomieszczeniach 18-22 stopni C

. 2.Wilgotność powietrza w pomieszczeniach 50%-60%

Warunki pielęgnacji posadzek drewnianych.

Nie należy stosować do zmywania parkietów, środków zawierających w sobie  detergęty, Chlor, elementy ścierne. Posadzki drewniane należy pielęgnować przeznaczonymi do tego celu środkami    pielęgnacyjnymi, polecanymi przez firmy produkujące lakiery podłogowe np.

Kontrola  parametrów pomieszczenia Urządzenia kontrolno – pomiarowe:

 1. Higrometr – pomiar wigotności w pomieszczeniu.
 2. Termometr – pomiar tempertury w pomieszczeniu.

Warunki eksploatacji posadzek drewnianych Uszkodzenia mechaniczne, termiczne I chemiczne.

 1. Unikać wnoszenia piasku na powierzchnie  lakierowane posadzek drewnianych.
 2. W okresie zimowym kontrolować  wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w razie odstępstw od norm regulować wilgotność poprzez nawilżanie powietrza / nawilżacze na grzejnikach, nawilżacze mechaniczne/
 3. Nadmierna wilgotność powietrza powoduje tzw. Pofalowanie parkietu /zwiększanie objętości klepek/ Kontrolować nadmierną wilgotność można poprzez wietrzenie pomieszczeń lub osuszanie za pomocą osuszaczy wilgoci.
 4. Unikać przesuwania mebli po parkiecie, nie używać foteli i innych mebli na kółkach, lub stosować pod nie podkładki lub specjalne dywaniki, nie korzystać z obuwia na tzw. Szpilkach i okuciach metalowych.
 5. Nie stawiać gorących przedmiotów na lakierowanym parkiecie /żelazko/
 6. Kwiaty, których donice przepuszczają wodę powodują trwałe uszkodzenia lakieru i parkietu
 7. Unikać używania substancji żrących /kwasy i inne środki/

UWAGI       W celu należytego utrzymania posadzki drewnianej należy zastosować się do wymogów niniejszej instrukcji eksploatacji posadzek drewnianych